اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 500 - سلفباهنر1398/01/0610:15:00 -
گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 200 - سلفباهنر1398/01/0610:30:00 -
گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 200 - سلفباهنر1398/01/0610:15:00 -
هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 500 - نقديباهنر1398/01/0610:30:00 -
برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 506 - سلفباهنر1398/01/0611:00:00 -
نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی تن 100 - نقديبانک ملي ايران1398/01/0611:00:00 -
سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی تن 200 - نقديبانک ملي ايران1398/01/0610:00:00 -
برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی تن 200 - نقديبانک ملي ايران1398/01/0610:00:00 -
متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی تن 1,705 - نقديبانک ملي ايران1398/01/0612:00:00 -
آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی تن 2,000 1,000 نقديفارابي1398/01/0610:45:00 -
حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي ليتر 1,000,000 500,000 نقديفارابي1398/01/0611:15:00 -
بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی ليتر 1,000,000 500,000 نقديفارابي1398/01/0610:45:00 -
نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی تن 1,000 500 نقدينوانديشان بازار سرمايه1398/01/0611:15:00 -
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي ليتر 2.4 میلیون 1.2 میلیون نقدياقتصاد بیدار1398/01/0710:00:00 -
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي تن 500 500 نقدياقتصاد بیدار1398/01/0710:15:00 -
12