اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی تن 2,002 - نقدیبانک ملي ايران1396/04/0711:15:00 -
آيزوريسايكل پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلی تن 2,000 - نقدیخبرگان سهام1396/04/0710:45:00 -
حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي لیتر 504,000 - نقدیتأمين سرمايه نوين1396/04/0710:30:00 -
حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی لیتر 504,000 - نقدیتأمين سرمايه نوين1396/04/0712:00:00 -
حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي لیتر 2.004 میلیون - نقدیتأمين سرمايه نوين1396/04/0711:00:00 -
حلال 406 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي لیتر 504,000 - نقدیتأمين سرمايه نوين1396/04/0711:45:00 -
ميعانات گازي پالايش گاز ايلام در رينگ داخلي تن 7,018 - نسیهخبرگان سهام1396/04/0712:15:00 -
برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی تن 200 - نقدیبانک رفاه کارگران1396/04/0711:30:00 -
هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد HHB1 ساینا شیمی بهشت در رینگ بین الملل با کد استاندارد 251030629 تن 500 - نقدیتأمين سرمايه نوين1396/04/0713:30:00 -
هیدروکربن سبک حاصل از برش دوم میعانات گازی ایلام کد HC4 ساینا شیمی بهشت در رینگ بین الملل با کد استاندارد 251030117 تن 500 - نقدیتأمين سرمايه نوين1396/04/0713:15:00 -
حلال 402 پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل مترمكعب 1,000 500 نقدینوانديشان بازار سرمايه1396/04/1013:00:00 -
آیزوفید پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل تن 200 - نقدینوانديشان بازار سرمايه1396/04/1013:15:00 -
آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل تن 500 - نقدینوانديشان بازار سرمايه1396/04/1013:15:00 -
گاز مایع پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل تن 1,000 - نقدیبانک ملي ايران1396/04/1013:30:00 -