اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 300 - سلفبانک صنعت و معدن1397/08/2611:45:00 -
گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 300 - سلفبانک صنعت و معدن1397/08/2611:45:00 -
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 1,000 - سلفبانک صنعت و معدن1397/08/2610:45:00 -
برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 506 - سلفبانک صنعت و معدن1397/08/2610:15:00 -
آيزوريسايكل پالايش نفت بندرعباس در رينگ داخلی تن 3,000 - نقديبانک پاسارگاد1397/08/2610:30:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق برق و انرژی پیوند گستر پارس -نیروگاه سیکل ترکیبی قم کيلووات در هر ساعت از دوره مصر 30,000 - نقديحافظ1397/08/2611:30:00 -
حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي ليتر 2.04 میلیون - نقديمفيد1397/08/2610:00:00 -
حلال 406 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي ليتر 504,000 - نقديمفيد1397/08/2612:00:00 -
حلال 502 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي ليتر 504,000 - نقديسینا1397/08/2611:00:00 -
برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی تن 300 - سلفصبا جهاد1397/08/2611:15:00 -
نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی تن 2,600 - نقديسینا1397/08/2613:45:00 -
آيزوريسايكل پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلی تن 1,000 - نقديمفيد1397/08/2613:30:00 -
نفتای سنگین پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی تن 500 - سلفباهنر1397/08/2611:30:00 -
گاز مایع پالایش گاز فجر جم در رینگ بین الملل تن 5,000 - کشف پريميومخبرگان سهام1397/08/2714:00:00 -