اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ بين الملل مترمكعب 600 600 نقدینوانديشان بازار سرمايه1396/10/2613:30:00 -
آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل تن 300 - نقدینوانديشان بازار سرمايه1396/10/2613:15:00 -
متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی تن 1,386 - نقدیبانک ملي ايران1396/10/2611:00:00 -
پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی تن 506 - سلفسهم آشنا1396/10/2610:45:00 -
نفتای سبک پالایش نفت بندر عباس در رینگ داخلی تن 3,000 - نقدیبانک رفاه کارگران1396/10/2612:00:00 -
برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 13,000 - نقدینوانديشان بازار سرمايه1396/10/2612:15:00 -
برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 130,000 - نقدیسینا1396/10/2612:15:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند) کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 10,000 - نقدیسي ولکس کالا1396/10/2611:00:00 -
گاز مایع پالایش گاز سرخون و قشم در رینگ بین الملل (بازرگانی گاز ایران) تن 4,400 - کشف پریمیومخبرگان سهام1396/10/2713:30:00 -
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي لیتر 1.8 میلیون 600,000 نقدینوانديشان بازار سرمايه1396/10/2711:00:00 -
گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل تن 2,000 - نقدیمفيد1396/10/2714:00:00 -