اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل تن 500 500 نقدینوانديشان بازار سرمايه1396/12/2813:00:00 -
سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی تن 150 - سلفبانک ملي ايران1396/12/2810:00:00 -
پنتان پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی تن 108 - نقدیبانک ملي ايران1396/12/2810:00:00 -
برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی تن 150 - نقدیبانک ملي ايران1396/12/2810:00:00 -
آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی تن 1,000 - نقدیفارابي1396/12/2810:00:00 -
برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 15,000 - سلفآگاه1396/12/2810:30:00 -
برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 15,000 - سلفآگاه1396/12/2810:30:00 -
برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 15,000 - سلفآگاه1396/12/2810:30:00 -