اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل عمده تن 2,000 1,000 نقديمفيد1399/01/1612:00:00 -
آيزوريسايكل پالايش نفت بندرعباس در رينگ داخلی تن 3,000 - نقديخبرگان سهام1399/01/1610:15:00 -
گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 300 - نقديبانک ملي ايران1399/01/1610:05:00 -
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 500 - سلفبانک ملي ايران1399/01/1610:00:00 -
برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 506 - سلفبانک ملي ايران1399/01/1610:30:00 -