اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 300 - نقديتأمين سرمايه نوين1398/11/0510:30:00 -
برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 506 - سلفتأمين سرمايه نوين1398/11/0511:30:00 -
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 300 - سلفتأمين سرمايه نوين1398/11/0510:45:00 -
اکستراکت نفت سپاهان در رینگ داخلی تن 1,012 - نقديخبرگان سهام1398/11/0510:15:00 -
حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي ليتر 504,000 - نقديمفيد1398/11/0510:20:00 -
حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي ليتر 2.04 میلیون - نقديمفيد1398/11/0511:00:00 -
حلال 406 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي ليتر 504,000 - نقديمفيد1398/11/0510:40:00 -
حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی ليتر 504,000 - نقديمفيد1398/11/0511:10:00 -
بنزین پیرولیز پتروشیمی مارون در رینگ داخلی تن 110 - نقدياقتصاد بیدار1398/11/0510:00:00 -
آيزوريسايكل پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلی تن 2,000 - نقديخبرگان سهام1398/11/0511:40:00 -
حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ داخلی ليتر 3 میلیون - نقديباهنر1398/11/0510:00:00 -
حلال 404 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ داخلی ليتر 3 میلیون - نقديباهنر1398/11/0510:10:00 -
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی تن 3,000 - سلفمفيد1398/11/0511:00:00 -
حلال 503 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي ليتر 1.008 میلیون - نقديسینا1398/11/0510:40:00 -
حلال 502 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي ليتر 504,000 - نقديسینا1398/11/0511:20:00 -
12