اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل بشکه 260,000 - کشف پريميوممفيد1400/01/3114:00:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 10,000 - نقديآگاه1400/01/2513:50:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 20,000 - نقديآگاه1400/01/2513:40:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 30,000 - نقديآگاه1400/01/2513:30:00 -
رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل تن 3,000 - نقديصبا تامين1400/01/2513:30:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 200,000 - نقديآگاه1400/01/2513:20:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 10,000 - نقديآگاه1400/01/2513:10:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 10,000 - نقديآگاه1400/01/2513:00:00 -
میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل تن 20,000 - نقديپارس ايده بنيان1400/01/2513:00:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 10,000 - نقديآگاه1400/01/2512:50:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق آبادان - نیروگاه آبادان(توبا) کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 10,000 - نقديمفيد1400/01/2512:40:00 -
برق شرکت تولید برق سنندج مپنا-نیروگاه سنندج کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 90,000 - نقديسهم آشنا1400/01/2512:30:00 -
حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رينگ بين الملل تن 10,000 - نقدينگاه نوین1400/01/2512:30:00 -
برق شرکت تولید برق سنندج مپنا-نیروگاه سنندج کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 60,000 - نقديسهم آشنا1400/01/2512:20:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 10,000 - نقديآگاه1400/01/2512:10:00 -
123