اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
میعانات گازی پتروشیمی رازی در رینگ داخلی تن 40 - نقدياقتصاد بیدار1398/06/2610:45:00 -
متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی تن 5,700 - سلفبانک صنعت و معدن1398/06/2611:10:00 -
سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي تن 6,000 - نقديمفيد1398/06/2610:30:00 -
نفتای سبک پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي تن 5,500 - نقديمفيد1398/06/2610:15:00 -
متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی تن 1,606 - نقديبانک ملي ايران1398/06/2611:05:00 -
متانول شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی تن 1,500 - نقديپارس ايده بنيان1398/06/2611:00:00 -
برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی تن 150 - نقديبانک ملي ايران1398/06/2611:30:00 -
پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی تن 1,012 - نقديبانک رفاه کارگران1398/06/2610:30:00 -
نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی تن 100 - نقديبانک ملي ايران1398/06/2610:15:00 -
سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی تن 150 - نقديبانک ملي ايران1398/06/2610:00:00 -
سی اس او پالایش نفت شازند (عرضه توسط شازند) در رینگ داخلی تن 5,000 - نقديبانک رفاه کارگران1398/06/2611:45:00 -
ميعانات گازي پالايش گاز ايلام در رينگ داخلي تن 2,002 - نسيهخبرگان سهام1398/06/2611:45:00 -
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 50,000 - نقديمفيد1398/06/2612:15:00 -
بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 3,000 - نقديتوسعه سرمايه دنيا1398/06/2612:45:00 دریافت فایل
بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 3,000 - نقدينگاه نوین1398/06/2612:30:00 دریافت فایل
12