اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
پنتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی تن 704 - سلفمفيد1398/04/3110:45:00 -
حلال 502 پتروشیمی بیستون در رينگ داخلي ليتر 2.01 میلیون - نقديآگاه1398/04/3110:30:00 -
نفتای سبک پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی تن 2,000 - نقديمفيد1398/04/3110:15:00 -
حلال 503 پتروشیمی بیستون در رينگ داخلي ليتر 2.01 میلیون - نقديآگاه1398/04/3110:00:00 -
نفتای مخلوط شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل تن 30,000 - کشف پريميومباهنر1398/04/3113:00:00 -
نفت خام سبک شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل بشکه نفت خام سبک 2 میلیون - کشف پريميومخبرگان سهام1398/05/0114:00:00 -
بنزول خام ذوب آهن اصفهان در رینگ داخلی تن 300 - نقديسینا1398/05/0112:00:00 دریافت فایل
متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی تن 1,606 - نقديبانک ملي ايران1398/05/0111:10:00 -
پروپان مایع پتروشیمی آبادان در رینگ داخلی تن 200 - نقديباهنر1398/05/0110:10:00 -
برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی تن 250 - نقديبانک ملي ايران1398/05/0110:15:00 -
سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی تن 250 - نقديبانک ملي ايران1398/05/0110:20:00 -
میعانات گازی پتروشیمی رازی در رینگ داخلی تن 40 - نقدياقتصاد بیدار1398/05/0110:50:00 -
متانول شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی تن 500 - نقديپارس ايده بنيان1398/05/0111:00:00 -
رافینت شرکت پتروشیمی نوری در رینگ داخلی تن 5,000 1,000 نقديبهگزين1398/05/0112:20:00 -
برش سبک شرکت پتروشیمی نوری در رینگ داخلی تن 5,000 1,000 نقديبهگزين1398/05/0112:30:00 -
12