اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
رافینت پتروشیمی بیستون در رينگ بین الملل ليتر 2.67 میلیون - نقديمفيد1398/03/0413:00:00 -
گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 500 - سلفبانک مسکن1398/03/0410:00:00 -
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 500 - سلفبانک مسکن1398/03/0410:30:00 -
هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 500 - سلفبانک مسکن1398/03/0410:15:00 -
بلندینگ نفتا پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی تن 2,000 1,000 نقديبانک پاسارگاد1398/03/0411:15:00 -
آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی تن 300 150 نقديفارابي1398/03/0410:45:00 -
بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی ليتر 500,000 250,000 نقديفارابي1398/03/0411:30:00 -
حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي ليتر 800,000 400,000 نقديفارابي1398/03/0411:45:00 -
نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی تن 500 250 نقدينوانديشان بازار سرمايه1398/03/0411:00:00 -
گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل تن 15,000 5,000 کشف پريميومباهنر1398/03/0513:00:00 -
نفت خام سنگین شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل بشکه نفت خام سنگين 2 میلیون - کشف پريميومخبرگان سهام1398/03/0714:30:00 -