ساير اطلاعيه ها و گزارش ها


عنوانتوضیحات پیوست
اطلاعیه پیش پرداخت بین المللاطلاعیه مبلغ پیش پرداخت به ازای هر واحد عرضه در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دریافت فایل

عنوانتوضیحات پیوست
اطلاعیه تغییر مبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز اطلاعیه مهم در مورد تغییر مبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز در رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران مصوب هیات مدیره محترم شرکت بورس انرژی ایران دریافت فایل
اطلاعیه شرایط عرضه دررینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایراناطلاعیه در خصوص نحوه اعلام شرایط عرضه دررینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دریافت فایل
"اطلاعیه در خصوص میزان پیش‌پرداخت در عرضه‌های رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران""اطلاعیه در خصوص میزان پیش‌پرداخت در عرضه‌های رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران" دریافت فایل