تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
305.483 میلیارد
تعداد کل معاملات 29
ارزش معاملات مازاد
11.745 میلیارد
تعداد معاملات مازاد 2
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
برق شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس
54,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل -148 ریال
1399/01/23 10:00:00
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
2.4 میلیون ليتر
هر ليتر 34,149 ریال
1399/01/23 10:00:00
حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
600 مترمكعب
هر ليتر 33,500 ریال
1399/01/23 10:10:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
15,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات -213 ریال
1399/01/23 10:15:00
گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
500 تن
هر كيلوگرم 43,572 ریال
1399/01/23 10:15:00
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
500 تن
هر كيلوگرم 29,035 ریال
1399/01/23 10:20:00
آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی
500 تن
هر كيلوگرم 34,579 ریال
1399/01/23 10:30:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
13,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات 455 ریال
1399/01/23 10:30:00
ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
600,000 ليتر
هر ليتر 47,621 ریال
1399/01/23 10:40:00
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
500 تن
هر كيلوگرم 45,156 ریال
1399/01/23 10:45:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
13,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات 455 ریال
1399/01/23 10:45:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
13,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات 455 ریال
1399/01/23 11:00:00
برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
308 تن
هر كيلوگرم 18,264 ریال
1399/01/23 11:30:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
حلال 402 پالایش نفت تهران در رینگ داخلی
150,000
780,000
570,000
هر ليتر 34,149 ریال
31.759 میلیارد ريال
1399/01/17
11:00:00
پروپان پالایش نفت تهران در رینگ داخلی
100
-
200
هر كيلوگرم 34,284 ریال
3.428 میلیارد ريال
1399/01/17
11:10:00
سی اس او پالایش نفت شازند (عرضه توسط شازند) در رینگ داخلی
1,000
450
3,550
هر كيلوگرم 26,099 ریال
37.844 میلیارد ريال
1399/01/18
10:45:00
سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي
3,000
-
3,000
هر كيلوگرم 25,617 ریال
76.851 میلیارد ريال
1399/01/19
10:30:00
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
6,000
-
24,000
هر تن 430 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
401.723 میلیارد ريال
1399/01/19
11:00:00
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
3,000
-
27,000
هر تن 340 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
158.821 میلیارد ريال
1399/01/19
11:20:00
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
3,000
-
27,000
هر تن 360 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
168.163 میلیارد ريال
1399/01/19
11:25:00
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل دریایی
295,000
-
1.475 میلیون
هر بشکه -1 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
735.853 میلیارد ريال
1399/01/19
12:00:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی
3,000 تن
-
-
-
- ريال
1399/01/20
10:00:00
اکستراکت نفت سپاهان در رینگ داخلی
506 تن
1,932
506
هر كيلوگرم 16,500 ریال
8.349 میلیارد ريال
1399/01/20
10:15:00
میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ داخلی
4,004 تن
7,436
4,004
هر تن 23.5 میلیون ریال
94.095 میلیارد ريال
1399/01/20
10:30:00
نرمال هگزان پالایش نفت شازند در رینگ داخلی
1,500 تن
-
-
-
- ريال
1399/01/20
10:45:00
گاز مایع پالایش نفت بندرعباس در رینگ بین الملل
10,000 تن
-
-
-
- ريال
1399/01/20
11:00:00
برق شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس
20,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
20,000
20,000
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 3,080 ریال
61.6 میلیون ريال
1399/01/20
11:00:00
نفتای سنگین پالايش نفت آبادان در رينگ بین الملل (پخش)
70,000 تن
-
-
-
- ريال
1399/01/20
11:15:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
200,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
200,000
200,000
هر کيلووات 14,260 ریال
2.852 میلیارد ريال
1399/01/20
11:15:00
نفتای سبک پالايش نفت آبادان در رينگ بین الملل (پخش)
70,000 تن
-
-
-
- ريال
1399/01/20
11:30:00
برش سنگین شرکت پتروشیمی امیرکبیر در رینگ داخلی
1,800 تن
1,800
1,800
هر كيلوگرم 18,264 ریال
32.875 میلیارد ريال
1399/01/20
11:30:00
برق شرکت تولید برق سنندج مپنا-نیروگاه سنندج
110,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
110,000
110,000
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 14,260 ریال
1.569 میلیارد ريال
1399/01/20
11:30:00
برق شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس
19,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
19,000
19,000
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 13,640 ریال
259.16 میلیون ريال
1399/01/20
11:45:00
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
30,000 تن
-
-
-
- ريال
1399/01/20
11:45:00
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
30,000 تن
-
-
-
- ريال
1399/01/20
11:50:00
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل دریایی
1.77 میلیون بشکه
-
-
-
- ريال
1399/01/20
11:55:00
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل
3,000 تن
44,000
3,000
هر تن 52.753 میلیون ریال
158.26 میلیارد ريال
1399/01/20
12:00:00
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
30,000 تن
-
-
-
- ريال
1399/01/20
12:00:00
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
30,000 تن
-
-
-
- ريال
1399/01/20
12:05:00
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل
3,000 تن
500
-
-
- ريال
1399/01/20
12:15:00
گاز مایع پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل
10,000 تن
-
-
-
- ريال
1399/01/20
12:15:00
نفت کوره 380 سانتی استوکس شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل
35,000 تن
-
-
-
- ريال
1399/01/20
13:00:00