تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
0
تعداد کل معاملات 0
ارزش معاملات مازاد
0
تعداد معاملات مازاد 0
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
150 تن
هر كيلوگرم 36,034 ریال
1398/06/26 10:00:00
نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
100 تن
هر كيلوگرم 7,236 ریال
1398/06/26 10:15:00
نفتای سبک پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي
5,500 تن
هر كيلوگرم 47,744 ریال
1398/06/26 10:15:00
سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي
6,000 تن
هر كيلوگرم 39,346 ریال
1398/06/26 10:30:00
پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی
1,012 تن
هر كيلوگرم 37,931 ریال
1398/06/26 10:30:00
میعانات گازی پتروشیمی رازی در رینگ داخلی
40 تن
هر كيلوگرم 11,722 ریال
1398/06/26 10:45:00
متانول شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی
1,500 تن
هر كيلوگرم 18,229 ریال
1398/06/26 11:00:00
متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی
1,606 تن
هر كيلوگرم 18,229 ریال
1398/06/26 11:05:00
متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی
5,700 تن
هر كيلوگرم 18,229 ریال
1398/06/26 11:10:00
برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
150 تن
هر كيلوگرم 36,691 ریال
1398/06/26 11:30:00
سی اس او پالایش نفت شازند (عرضه توسط شازند) در رینگ داخلی
5,000 تن
هر كيلوگرم 38,000 ریال
1398/06/26 11:45:00
ميعانات گازي پالايش گاز ايلام در رينگ داخلي
2,002 تن
هر تن 38.5 میلیون ریال
1398/06/26 11:45:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی عمده
40,000 تن
هر تن 500 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/06/27 13:30:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
1,000 تن
هر تن 567 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/06/26 12:00:00
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
50,000 تن
هر تن 465 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/06/26 12:15:00
بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
3,000 تن
هر تن 640 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/06/26 12:30:00
بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
3,000 تن
هر تن 645 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/06/26 12:45:00
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت اصفهان
50,000 تن
هر تن 445 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/06/26 13:00:00
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
50,000 تن
هر تن 560 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/06/26 13:15:00
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
5,000 تن
هر تن 447 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/06/26 13:30:00
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
5,000 تن
هر تن 445 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/06/26 13:45:00
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
5,000 تن
هر تن 465 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/06/26 14:00:00
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
50,000 تن
هر تن 570 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/06/26 14:15:00
نفت خام سبک شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل
2 میلیون بشکه نفت خام سبک
هر بشکه نفت خام سبک 56.78 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/06/26 14:30:00
رافینت پتروشیمی بیستون در رينگ بین الملل
2,000 تن
هر تن 520 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/06/27 12:30:00
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
50,000 تن
هر تن 445 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/06/27 13:00:00
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
50,000 تن
هر تن 560 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/06/27 14:00:00
نفت خام سنگین شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل
2 میلیون بشکه نفت خام سنگين
هر بشکه نفت خام سنگين 54.33 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/07/02 14:30:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
60,000
60,000
384,000
هر ليتر 50,562 ریال
6.067 میلیارد ريال
1398/06/23
10:00:00
حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
360,000
750,000
930,000
هر ليتر 51,724 ریال
57.414 میلیارد ريال
1398/06/23
10:10:00
حلال 406 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
96,000
-
408,000
هر ليتر 50,098 ریال
4.809 میلیارد ريال
1398/06/23
10:20:00
حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی
18,000
192,000
294,000
هر ليتر 50,098 ریال
10.521 میلیارد ريال
1398/06/23
10:30:00
حلال 503 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
90,000
30,000
888,000
هر ليتر 52,236 ریال
6.268 میلیارد ريال
1398/06/23
11:10:00
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
120,000
60,000
3.42 میلیون
هر ليتر 51,724 ریال
9.31 میلیارد ريال
1398/06/24
10:00:00
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
40
-
460
هر كيلوگرم 43,581 ریال
1.743 میلیارد ريال
1398/06/24
10:40:00
برش سنگین حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی به جز بنزین و گازوئیل پتروشیمی بیستون در رينگ بین الملل
2,000
-
1,000
هر تن 460 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
104.795 میلیارد ريال
1398/06/24
12:00:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی
150,000
-
5.05 میلیون
هر ليتر 49,000 ریال
7.35 میلیارد ريال
1398/06/25
10:15:00
ميعانات گازي پالایش گاز سراجه قم در رينگ داخلي
3,960
-
44
هر تن 41.6 میلیون ریال
164.736 میلیارد ريال
1398/06/25
11:15:00
نفتاي سنگين شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل
1,000
1,000
8,000
هر تن -20 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
45.278 میلیارد ريال
1398/06/25
11:45:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه