تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
0
تعداد کل معاملات 0
ارزش معاملات مازاد
0
تعداد معاملات مازاد 0
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
225 تن
هر كيلوگرم 33,106 ریال
1398/02/02 10:00:00
نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
100 تن
هر كيلوگرم 4,410 ریال
1398/02/02 10:15:00
سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
300 تن
هر كيلوگرم 36,585 ریال
1398/02/02 10:30:00
نیتروژن مایع پتروشیمی مبین در رینگ داخلی
700 تن
هر كيلوگرم 3,465 ریال
1398/02/02 10:45:00
متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی
3,700 تن
هر كيلوگرم 20,760 ریال
1398/02/02 11:00:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل
10,000 تن
هر تن -90 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/02/02 13:00:00
نفت خام سبک شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل
1,000,000 بشکه نفت خام سبک
هر بشکه نفت خام سبک 65.43 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/02/03 14:00:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی
1,500
3,000
500
هر كيلوگرم 83,685 ریال
376.582 میلیارد ريال
1398/01/27
10:45:00
حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي
80,000
-
1.42 میلیون
هر ليتر 41,404 ریال
3.312 میلیارد ريال
1398/01/28
10:30:00
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
370
-
130
هر كيلوگرم 42,525 ریال
15.734 میلیارد ريال
1398/01/31
10:30:00
هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
200
-
300
هر كيلوگرم 80,034 ریال
16.007 میلیارد ريال
1398/01/31
10:45:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه