تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
0
تعداد کل معاملات 0
ارزش معاملات مازاد
0
تعداد معاملات مازاد 0
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
500 تن
هر كيلوگرم 48,202 ریال
1398/03/04 10:00:00
هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
500 تن
هر كيلوگرم 80,840 ریال
1398/03/04 10:15:00
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
500 تن
هر كيلوگرم 48,108 ریال
1398/03/04 10:30:00
آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
300 تن
هر كيلوگرم 58,624 ریال
1398/03/04 10:45:00
نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
500 تن
هر كيلوگرم 50,558 ریال
1398/03/04 11:00:00
بلندینگ نفتا پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی
2,000 تن
هر كيلوگرم 60,770 ریال
1398/03/04 11:15:00
بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
500,000 ليتر
هر ليتر 33,940 ریال
1398/03/04 11:30:00
حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي
800,000 ليتر
هر ليتر 47,058 ریال
1398/03/04 11:45:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
رافینت پتروشیمی بیستون در رينگ بین الملل
2.67 میلیون ليتر
هر ليتر 56,148 ریال
1398/03/04 13:00:00
گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل
15,000 تن
هر تن -100 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/03/05 13:00:00
نفت خام سنگین شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل
2 میلیون بشکه نفت خام سنگين
هر بشکه نفت خام سنگين 64.29 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/03/07 14:30:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
سی اس او پالایش نفت شازند در رینگ داخلی
6,700
1,500
11,800
هر ليتر 41,687 ریال
341.833 میلیارد ريال
1398/03/01
10:30:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی
2,430
840
2,730
هر ليتر 47,522 ریال
155.397 میلیارد ريال
1398/03/01
11:30:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه