تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
0
تعداد کل معاملات 0
ارزش معاملات مازاد
0
تعداد معاملات مازاد 0
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
2.04 میلیون ليتر
هر ليتر 54,931 ریال
1397/08/26 10:00:00
برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
506 تن
هر كيلوگرم 35,652 ریال
1397/08/26 10:15:00
آيزوريسايكل پالايش نفت بندرعباس در رينگ داخلی
3,000 تن
هر كيلوگرم 67,218 ریال
1397/08/26 10:30:00
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
1,000 تن
هر كيلوگرم 41,384 ریال
1397/08/26 10:45:00
حلال 502 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
504,000 ليتر
هر ليتر 60,575 ریال
1397/08/26 11:00:00
برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی
300 تن
هر كيلوگرم 35,652 ریال
1397/08/26 11:15:00
برق شرکت تولید نیروی برق برق و انرژی پیوند گستر پارس -نیروگاه سیکل ترکیبی قم
30,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصر
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصر 405 ریال
1397/08/26 11:30:00
نفتای سنگین پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی
500 تن
هر كيلوگرم 58,943 ریال
1397/08/26 11:30:00
گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
300 تن
هر كيلوگرم 42,106 ریال
1397/08/26 11:45:00
گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
300 تن
هر كيلوگرم 40,903 ریال
1397/08/26 11:45:00
حلال 406 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
504,000 ليتر
هر ليتر 51,630 ریال
1397/08/26 12:00:00
آيزوريسايكل پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلی
1,000 تن
هر كيلوگرم 67,218 ریال
1397/08/26 13:30:00
نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی
2,600 تن
هر كيلوگرم 48,666 ریال
1397/08/26 13:45:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
گاز مایع پالایش گاز فجر جم در رینگ بین الملل
5,000 تن
هر تن -119.9 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیسم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران مورخ 95/8/9)
1397/08/27 14:00:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی
426,000
-
78,000
هر ليتر 51,630 ریال
21.994 میلیارد ريال
1397/08/21
12:15:00
آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي
350
100
1,550
هر كيلوگرم 67,218 ریال
30.248 میلیارد ريال
1397/08/21
13:45:00
متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی
1,850
200
1,450
هر كيلوگرم 26,066 ریال
53.435 میلیارد ريال
1397/08/22
11:00:00
متانول پتروشیمی فن آوران در رینگ داخلی
960
-
264
هر كيلوگرم 26,066 ریال
25.023 میلیارد ريال
1397/08/22
12:00:00
حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي
60,000
-
940,000
هر ليتر 50,673 ریال
3.04 میلیارد ريال
1397/08/23
11:30:00
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی
500
1,500
1,000
هر كيلوگرم 78,407 ریال
156.814 میلیارد ريال
1397/08/23
12:00:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه