تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
1,339.124 میلیارد
تعداد کل معاملات 24
ارزش معاملات مازاد
1.407 میلیارد
تعداد معاملات مازاد 2
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
3,000 تن
هر تن 570 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/08/01 13:45:00
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
10,000 تن
هر تن 540 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/08/01 14:00:00
نفت گاز(گازوئیل) پالایش نفت بندر عباس در رینگ بین الملل
70,000 تن
هر تن 495 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/08/01 14:15:00
برش سنگین حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی به جز بنزین و گازوئیل پتروشیمی بیستون در رينگ بین الملل
1,000 تن
هر تن 470 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/08/04 12:30:00
رافينت شركت پتروشيمي نوري در رينگ بين الملل
5,000 تن
هر تن 6 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/08/04 12:45:00
رافینت پتروشیمی بیستون در رينگ بین الملل
2,000 تن
هر تن 520 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/08/04 13:00:00
برش سنگین شرکت پتروشیمی نوری در رینگ بین الملل
40,000 تن
هر تن -38.9 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/08/04 13:15:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
متانول شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی
250
100
1,400
هر كيلوگرم 18,759 ریال
6.566 میلیارد ريال
1398/07/30
11:00:00
متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی
1,525
2,550
1,625
هر كيلوگرم 18,759 ریال
76.443 میلیارد ريال
1398/07/30
11:10:00
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
7,500
-
2,500
هر تن 459 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
387.564 میلیارد ريال
1398/07/30
12:30:00
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
500
-
500
هر تن 567 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
31.917 میلیارد ريال
1398/07/30
14:00:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
6,000
-
4,000
هر کيلووات 480 ریال
18.48 میلیون ريال
1398/08/01
12:00:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
6,000
-
4,000
هر کيلووات 500 ریال
20.37 میلیون ريال
1398/08/01
12:00:00
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
7,500
-
2,500
هر تن 455 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
384.879 میلیارد ريال
1398/08/01
12:30:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نفتاي سنگين شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل
15,000 تن
97,000
15,000
هر تن 59.449 میلیون ریال
891.733 میلیارد ريال
1398/08/01
13:00:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
پروپان مایع پتروشیمی آبادان در رینگ داخلی
300 تن
-
-
-
- ريال
1398/08/01
10:00:00
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی
10,000 تن
-
-
-
- ريال
1398/08/01
10:15:00
برش سبک شرکت پتروشیمی نوری در رینگ داخلی
5,000 تن
-
-
-
- ريال
1398/08/01
10:30:00
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی
5,000 تن
-
-
-
- ريال
1398/08/01
10:45:00
سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي
5,000 تن
-
-
-
- ريال
1398/08/01
11:00:00
رافینت شرکت پتروشیمی نوری در رینگ داخلی
5,000 تن
-
-
-
- ريال
1398/08/01
11:00:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
10,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
6,000
6,000
هر کيلووات -208 ریال
-1,248,000 ريال
1398/08/01
11:30:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
10,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
6,000
6,000
هر کيلووات -208 ریال
-1,248,000 ريال
1398/08/01
11:30:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
10,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
6,000
6,000
هر کيلووات -208 ریال
-1,248,000 ريال
1398/08/01
11:30:00
برش سنگین شرکت پتروشیمی امیرکبیر در رینگ داخلی
1,500 تن
9,825
1,500
هر كيلوگرم 40,736.167 ریال
61.104 میلیارد ريال
1398/08/01
11:30:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
10,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
6,000
6,000
هر کيلووات -208 ریال
-1,248,000 ريال
1398/08/01
11:45:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
10,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
6,000
6,000
هر کيلووات -208 ریال
-1,248,000 ريال
1398/08/01
11:45:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
10,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
6,000
6,000
هر کيلووات -208 ریال
-1,248,000 ريال
1398/08/01
11:45:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
10,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
6,000
6,000
هر کيلووات 2,940 ریال
17.64 میلیون ريال
1398/08/01
12:00:00
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
10,000 تن
-
-
-
- ريال
1398/08/01
12:45:00
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
3,000 تن
-
-
-
- ريال
1398/08/01
13:15:00