تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
0
تعداد کل معاملات 0
ارزش معاملات مازاد
0
تعداد معاملات مازاد 0
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
504,000 لیتر
هر لیتر 12,172 ریال
1396/04/07 10:30:00
آيزوريسايكل پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلی
2,000 تن
هر كيلوگرم 13,562 ریال
1396/04/07 10:45:00
حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
2.004 میلیون لیتر
هر لیتر 11,326 ریال
1396/04/07 11:00:00
متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی
2,002 تن
هر كيلوگرم 7,469 ریال
1396/04/07 11:15:00
برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی
200 تن
هر كيلوگرم 10,070 ریال
1396/04/07 11:30:00
حلال 406 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
504,000 لیتر
هر لیتر 12,060 ریال
1396/04/07 11:45:00
حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی
504,000 لیتر
هر لیتر 12,060 ریال
1396/04/07 12:00:00
ميعانات گازي پالايش گاز ايلام در رينگ داخلي
7,018 تن
هر تن 9.8 میلیون ریال
1396/04/07 12:15:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
هیدروکربن سبک حاصل از برش دوم میعانات گازی ایلام کد HC4 ساینا شیمی بهشت در رینگ بین الملل با کد استاندارد 251030117
500 تن
هر تن 465 دلار(سنا-مطابق مکانیسم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران مورخ 95/8/9 )
1396/04/07 13:15:00
هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد HHB1 ساینا شیمی بهشت در رینگ بین الملل با کد استاندارد 251030629
500 تن
هر تن 440 دلار(سنا-مطابق مکانیسم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران مورخ 95/8/9 )
1396/04/07 13:30:00
حلال 402 پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل
1,000 مترمكعب
هر مترمكعب 366.96 دلار (بانک مرکزی)
1396/04/10 13:00:00
آیزوفید پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل
200 تن
هر تن 365.69 دلار (بانک مرکزی)
1396/04/10 13:15:00
آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل
500 تن
هر تن 439.36 دلار (بانک مرکزی)
1396/04/10 13:15:00
گاز مایع پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل
1,000 تن
هر تن 310 دلار(سنا-مطابق مکانیسم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران مورخ 95/8/9 )
1396/04/10 13:30:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه