تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
109.983 میلیارد
تعداد کل معاملات 5
ارزش معاملات مازاد
22.208 میلیارد
تعداد معاملات مازاد 1
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
سی اس او پالایش نفت شازند در رینگ داخلی
5,000 مترمكعب
هر ليتر 49,129 ریال
1398/05/01 10:00:00
پروپان مایع پتروشیمی آبادان در رینگ داخلی
200 تن
هر تن 31,515 ریال
1398/05/01 10:10:00
برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
250 تن
هر كيلوگرم 42,913 ریال
1398/05/01 10:15:00
سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
250 تن
هر كيلوگرم 41,705 ریال
1398/05/01 10:20:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی
10,020 مترمكعب
هر ليتر 52,588 ریال
1398/05/01 10:30:00
پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی
506 تن
هر كيلوگرم 43,900 ریال
1398/05/01 10:40:00
گازمایع پتروشیمی پارس در رینگ داخلی
5,000 تن
هر كيلوگرم 36,725 ریال
1398/05/01 10:45:00
میعانات گازی پتروشیمی رازی در رینگ داخلی
40 تن
هر كيلوگرم 11,722 ریال
1398/05/01 10:50:00
متانول شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی
500 تن
هر كيلوگرم 21,287 ریال
1398/05/01 11:00:00
متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی
5,700 تن
هر كيلوگرم 21,287 ریال
1398/05/01 11:05:00
متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی
1,606 تن
هر كيلوگرم 21,287 ریال
1398/05/01 11:10:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی
5,010 مترمكعب
هر ليتر 52,588 ریال
1398/05/01 11:30:00
برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی
700 تن
هر كيلوگرم 42,913 ریال
1398/05/01 11:45:00
بنزول خام ذوب آهن اصفهان در رینگ داخلی
300 تن
هر كيلوگرم 15,000 ریال
1398/05/01 12:00:00
رافینت شرکت پتروشیمی نوری در رینگ داخلی
5,000 تن
هر كيلوگرم 60,285 ریال
1398/05/01 12:20:00
برش سبک شرکت پتروشیمی نوری در رینگ داخلی
5,000 تن
هر كيلوگرم 55,074 ریال
1398/05/01 12:30:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
نفت خام سبک شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل
2 میلیون بشکه نفت خام سبک
هر بشکه نفت خام سبک 61.42 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/05/01 14:00:00
بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند در رینگ بین الملل
2,000 تن
هر تن 1 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/05/02 12:30:00
گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل
10,000 تن
هر تن -90 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/05/02 13:00:00
برش سنگین شرکت پتروشیمی نوری در رینگ بین الملل
40,000 تن
هر كيلوگرم 68,517 ریال
1398/05/02 13:30:00
رافينت شركت پتروشيمي نوري در رينگ بين الملل
5,000 تن
هر كيلوگرم 60,958 ریال
1398/05/02 13:30:00
نفت خام سنگین شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل
2 میلیون بشکه نفت خام سنگين
هر بشکه نفت خام سنگين 58.81 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/05/08 14:00:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
رافینت پتروشیمی بیستون در رينگ داخلي
30,000
-
2.97 میلیون
هر ليتر 52,876 ریال
1.586 میلیارد ريال
1398/04/29
11:10:00
حلال 503 پتروشیمی بیستون در رينگ داخلي
30,000
-
1.98 میلیون
هر ليتر 50,560 ریال
1.517 میلیارد ريال
1398/04/31
10:00:00
حلال 502 پتروشیمی بیستون در رينگ داخلي
60,000
420,000
1.53 میلیون
هر ليتر 52,876 ریال
25.38 میلیارد ريال
1398/04/31
10:30:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نفتای سبک پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی
2,000 تن
-
-
-
- ريال
1398/04/31
10:15:00
پنتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی
704 تن
1,056
704
هر كيلوگرم 118,020 ریال
83.086 میلیارد ريال
1398/04/31
10:45:00
نفتای مخلوط شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل
30,000 تن
-
-
-
- ريال
1398/04/31
13:00:00