تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
97.142 میلیارد
تعداد کل معاملات 22
ارزش معاملات مازاد
13.531 میلیارد
تعداد معاملات مازاد 5
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
1.8 میلیون لیتر
هر لیتر 21,304 ریال
1396/10/27 11:00:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
گاز مایع پالایش گاز سرخون و قشم در رینگ بین الملل (بازرگانی گاز ایران)
4,400 تن
هر تن -80 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیسم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران مورخ 95/8/9)
1396/10/27 13:30:00
گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل
2,000 تن
هر تن 500 دلار(سنا-مطابق مکانیسم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران مورخ 95/8/9 )
1396/10/27 14:00:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی
100
250
650
هر كيلوگرم 18,435 ریال
6.452 میلیارد ريال
1396/10/23
10:45:00
پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی
110
-
396
هر كيلوگرم 21,601 ریال
2.376 میلیارد ريال
1396/10/26
10:45:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی
1,386 تن
2,057
1,386
هر كيلوگرم 15,814.294 ریال
21.919 میلیارد ريال
1396/10/26
11:00:00
برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)
10,000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
4,500
4,500
هر کیلووات بر هر ساعت 72,240 ریال
325.08 میلیون ريال
1396/10/26
11:00:00
برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)
10,000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
4,500
4,500
هر کیلووات بر هر ساعت 72,240 ریال
325.08 میلیون ريال
1396/10/26
11:00:00
برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)
10,000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
4,500
4,500
هر کیلووات بر هر ساعت 72,240 ریال
325.08 میلیون ريال
1396/10/26
11:00:00
برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)
10,000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
4,500
4,500
هر کیلووات بر هر ساعت 72,240 ریال
325.08 میلیون ريال
1396/10/26
11:00:00
برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)
10,000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
4,500
4,500
هر کیلووات بر هر ساعت 72,240 ریال
325.08 میلیون ريال
1396/10/26
11:00:00
برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)
10,000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
4,500
4,500
هر کیلووات بر هر ساعت 72,240 ریال
325.08 میلیون ريال
1396/10/26
11:00:00
برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)
10,000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
4,500
4,500
هر کیلووات بر هر ساعت 72,240 ریال
325.08 میلیون ريال
1396/10/26
11:00:00
برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)
10,000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
4,500
4,500
هر کیلووات بر هر ساعت 72,240 ریال
325.08 میلیون ريال
1396/10/26
11:00:00
برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)
10,000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
4,500
4,500
هر کیلووات بر هر ساعت 72,240 ریال
325.08 میلیون ريال
1396/10/26
11:00:00
نفتای سبک پالایش نفت بندر عباس در رینگ داخلی
3,000 تن
3,000
3,000
هر كيلوگرم 19,753 ریال
59.259 میلیارد ريال
1396/10/26
12:00:00
برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
13,000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
13,000
13,000
هر کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 302,400 ریال
3.931 میلیارد ريال
1396/10/26
12:15:00
برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
13,000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
13,000
13,000
هر کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 302,400 ریال
3.931 میلیارد ريال
1396/10/26
12:15:00
برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
13,000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
13,000
13,000
هر کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 302,400 ریال
3.931 میلیارد ريال
1396/10/26
12:15:00
برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
13,000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
13,000
13,000
هر کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 302,400 ریال
3.931 میلیارد ريال
1396/10/26
12:15:00
برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
13,000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
13,000
13,000
هر کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 302,400 ریال
3.931 میلیارد ريال
1396/10/26
12:15:00
برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
13,000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
13,000
13,000
هر کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 302,400 ریال
3.931 میلیارد ريال
1396/10/26
12:15:00
برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
13,000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
13,000
13,000
هر کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 302,400 ریال
3.931 میلیارد ريال
1396/10/26
12:15:00
برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
13,000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
13,000
13,000
هر کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 302,400 ریال
3.931 میلیارد ريال
1396/10/26
12:15:00
برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
13,000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
13,000
13,000
هر کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 302,400 ریال
3.931 میلیارد ريال
1396/10/26
12:15:00
برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر
130,000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
115,000
115,000
هر کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 313,200 ریال
36.018 میلیارد ريال
1396/10/26
12:15:00
برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر
130,000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
115,000
115,000
هر کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 313,200 ریال
36.018 میلیارد ريال
1396/10/26
12:15:00
برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر
130,000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
115,000
115,000
هر کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 313,200 ریال
36.018 میلیارد ريال
1396/10/26
12:15:00
برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر
130,000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
115,000
115,000
هر کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 313,200 ریال
36.018 میلیارد ريال
1396/10/26
12:15:00
برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر
130,000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
115,000
115,000
هر کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 313,200 ریال
36.018 میلیارد ريال
1396/10/26
12:15:00
برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر
130,000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
115,000
115,000
هر کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 313,200 ریال
36.018 میلیارد ريال
1396/10/26
12:15:00
برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر
130,000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
115,000
115,000
هر کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 313,200 ریال
36.018 میلیارد ريال
1396/10/26
12:15:00
برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر
130,000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
115,000
115,000
هر کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 313,200 ریال
36.018 میلیارد ريال
1396/10/26
12:15:00
برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر
130,000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
115,000
115,000
هر کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 313,200 ریال
36.018 میلیارد ريال
1396/10/26
12:15:00
آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل
300 تن
-
-
-
- ريال
1396/10/26
13:15:00
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ بين الملل
- مترمكعب
-
-
-
- ريال
1396/10/26
13:30:00