تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
0
تعداد کل معاملات 0
ارزش معاملات مازاد
0
تعداد معاملات مازاد 0
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
نفتای سبک پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
3,000 تن
هر كيلوگرم 12,827 ریال
1396/05/31 11:00:00
متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی
2,002 تن
هر كيلوگرم 8,400 ریال
1396/05/31 11:15:00
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی
2,000 تن
هر كيلوگرم 20,836 ریال
1396/05/31 11:30:00
حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي.عمده
2 میلیون لیتر
هر لیتر 12,520 ریال
1396/05/31 11:45:00
ميعانات گازي پالایش گاز سراجه قم در رينگ داخلي
10,010 تن
هر تن 13.7 میلیون ریال
1396/05/31 12:00:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل
300 تن
هر تن 448.81 دلار (بانک مرکزی)
1396/05/31 13:00:00
نفتاي سنگين پالايش نفت لاوان در رينگ بين الملل
30,000 تن
هر تن - پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیسم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران مورخ 95/8/9)
1396/05/31 13:30:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
236
240
124
هر كيلوگرم 11,778 ریال
5.606 میلیارد ريال
1396/05/28
10:30:00
متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی
1,700
375
2,425
هر كيلوگرم 8,400 ریال
17.43 میلیارد ريال
1396/05/30
11:00:00
آيزوريسايكل پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلی
1,560
-
440
هر كيلوگرم 14,026 ریال
21.881 میلیارد ريال
1396/05/30
11:30:00
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ بين الملل
240
-
1,560
هر مترمكعب 452 دلار (بانک مرکزی)
3.578 میلیارد ريال
1396/05/30
13:00:00
حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ بین الملل
200
-
300
هر مترمكعب 400.88 دلار (بانک مرکزی)
2.644 میلیارد ريال
1396/05/30
13:00:00
نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل
20
-
2,980
هر تن 409.41 دلار (بانک مرکزی)
270.047 میلیون ريال
1396/05/30
13:30:00
حلال 402 پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل
830
-
1,170
هر مترمكعب 465 دلار (بانک مرکزی)
12.373 میلیارد ريال
1396/05/30
13:30:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه