تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
157.838 میلیارد
تعداد کل معاملات 23
ارزش معاملات مازاد
0
تعداد معاملات مازاد 0
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
نفتاي سنگين پالايش نفت لاوان در رينگ بين الملل
30,000 تن
هر تن .25 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیسم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران مورخ 95/8/9)
1397/07/01 14:00:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
گاز مایع پالایش گاز فجر جم در رینگ بین الملل
تن 5,000
5,000
هر تن -89 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیسم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران مورخ 95/8/9)
1397/07/01
13:00:00
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
برق شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس
14,000
-
6,000
هر کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 500 ریال
1.011 میلیارد ريال
1397/07/01
11:00:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ بين الملل
2,004 مترمكعب
3,576
2,004
هر مترمكعب 19.579 میلیون ریال
39.237 میلیارد ريال
1397/07/01
13:30:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
3,000 تن
10,120
3,000
هر كيلوگرم 39,531.893 ریال
118.596 میلیارد ريال
1397/07/01
11:00:00
برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر
10,000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
-
-
-
- ريال
1397/07/01
11:00:00