تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
0
تعداد کل معاملات 0
ارزش معاملات مازاد
0
تعداد معاملات مازاد 0
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
300 تن
هر كيلوگرم 64,285 ریال
1398/10/28 10:00:00
حلال 402 پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی
2.4 میلیون ليتر
هر ليتر 51,165 ریال
1398/10/28 10:00:00
حلال 502 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
504,000 ليتر
هر ليتر 53,602 ریال
1398/10/28 10:10:00
گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
300 تن
هر كيلوگرم 63,167 ریال
1398/10/28 10:15:00
حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
504,000 ليتر
هر ليتر 51,532 ریال
1398/10/28 10:20:00
بنزین پیرولیز پتروشیمی مارون در رینگ داخلی
110 تن
هر كيلوگرم 46,826 ریال
1398/10/28 10:30:00
حلال 406 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
504,000 ليتر
هر ليتر 51,059 ریال
1398/10/28 10:30:00
حلال 503 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
1.008 میلیون ليتر
هر ليتر 51,497 ریال
1398/10/28 10:40:00
بلندینگ نفتا پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی
3,000 تن
هر كيلوگرم 62,154 ریال
1398/10/28 10:45:00
حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی
504,000 ليتر
هر ليتر 51,059 ریال
1398/10/28 10:50:00
متانول شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی
1,000 تن
هر كيلوگرم 20,974 ریال
1398/10/28 11:00:00
حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
2.04 میلیون ليتر
هر ليتر 51,165 ریال
1398/10/28 11:00:00
برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
506 تن
هر كيلوگرم 35,909 ریال
1398/10/28 11:30:00
برق شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس
10,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 500 ریال
1398/10/28 11:30:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
نفتای ترش شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل
35,000 تن
هر تن -85 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/10/28 13:00:00
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل
16,000 تن
هر تن 464.89 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/10/29 13:00:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي
80,000
-
720,000
هر ليتر 50,114 ریال
4.009 میلیارد ريال
1398/10/22
10:00:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
500
-
4,500
هر تن 480 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
31.191 میلیارد ريال
1398/10/23
12:10:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
35,000
-
70,000
هر تن -94 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
2,374.415 میلیارد ريال
1398/10/23
13:00:00
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل دریایی
885,000
-
885,000
هر بشکه -5 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
7,407.643 میلیارد ريال
1398/10/24
13:20:00
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی
1,000
1,000
1,000
هر كيلوگرم 72,125 ریال
144.25 میلیارد ريال
1398/10/25
10:30:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه