تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
21.622 میلیارد
تعداد کل معاملات 14
ارزش معاملات مازاد
0
تعداد معاملات مازاد 0
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل
500 تن
هر تن 430.42 دلار(سنا-مطابق مکانیسم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران مورخ 95/8/9 )
1396/12/28 13:00:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
700
-
300
هر كيلوگرم 18,716 ریال
13.101 میلیارد ريال
1396/12/28
10:00:00
برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
13,000
-
2,000
هر کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 450 ریال
131.04 میلیون ريال
1396/12/28
10:30:00
برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
13,000
-
2,000
هر کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 450 ریال
3.931 میلیارد ريال
1396/12/28
10:30:00
برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
13,000
-
2,000
هر کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 450 ریال
3.931 میلیارد ريال
1396/12/28
10:30:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
150 تن
300
150
هر كيلوگرم 17,533 ریال
2.63 میلیارد ريال
1396/12/28
10:00:00
پنتان پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
108 تن
108
108
هر كيلوگرم 32,000 ریال
3.456 میلیارد ريال
1396/12/28
10:00:00
برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
150 تن
150
150
هر كيلوگرم 16,123 ریال
2.418 میلیارد ريال
1396/12/28
10:00:00