تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
551.088 میلیارد
تعداد کل معاملات 32
ارزش معاملات مازاد
36.522 میلیارد
تعداد معاملات مازاد 3
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل
20,000 تن
هر تن 384.93 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/12/04 14:00:00
حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل عمده
5,000 تن
هر تن 485 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/12/04 14:00:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
2,000 تن
هر تن 480 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/12/05 12:00:00
سوخت هوایی (اِی تی کی) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
1,500 تن
هر تن 550 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/12/05 12:15:00
نفتای سبک پالايش نفت آبادان در رينگ بین الملل (پخش)
70,000 تن
هر تن -70 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/12/05 12:20:00
حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ بين الملل
1,500 مترمكعب
هر مترمكعب 393.84 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/12/05 12:30:00
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل
20,000 تن
هر تن -20 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/12/05 12:45:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
2,000 تن
هر تن 480 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/12/05 12:45:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
2,000 تن
هر تن 490 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/12/05 13:00:00
نفتای ترش شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل
35,000 تن
هر تن -100 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/12/05 13:00:00
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل
35,000 تن
هر تن -42 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/12/05 13:15:00
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
50,000 تن
هر تن 570 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/12/06 12:00:00
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
50,000 تن
هر تن 490 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/12/06 12:05:00
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
30,000 تن
هر تن 470 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/12/06 12:10:00
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
50,000 تن
هر تن 560 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/12/06 12:15:00
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
50,000 تن
هر تن 550 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/12/06 12:20:00
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
50,000 تن
هر تن 490 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/12/06 12:25:00
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
100,000 تن
هر تن 455 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/12/06 12:30:00
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
50,000 تن
هر تن 470 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/12/06 12:35:00
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
30,000 تن
هر تن 465 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/12/06 12:40:00
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل دریایی
1.77 میلیون بشکه
هر بشکه -2.76 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/12/06 13:00:00
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
50,000 تن
هر تن 465 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/12/06 13:10:00
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
30,000 تن
هر تن 465 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/12/06 13:15:00
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
50,000 تن
هر تن 465 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/12/06 13:20:00
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل دریایی
1.77 میلیون بشکه
هر بشکه -6 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/12/06 13:30:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
نیتروژن مایع پتروشیمی مبین در رینگ داخلی
40
-
260
هر كيلوگرم 7,030 ریال
281.2 میلیون ريال
1398/12/04
10:00:00
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
160
-
340
هر كيلوگرم 43,558 ریال
6.969 میلیارد ريال
1398/12/04
10:10:00
آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
500
700
-
هر كيلوگرم 43,558 ریال
52.27 میلیارد ريال
1398/12/04
10:10:00
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
570,000
120,000
1.71 میلیون
هر ليتر 50,262 ریال
34.681 میلیارد ريال
1398/12/04
11:00:00
حلال 402 پالایش نفت تهران در رینگ داخلی
300,000
-
1.8 میلیون
هر ليتر 50,262 ریال
15.079 میلیارد ريال
1398/12/04
11:30:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی
500 تن
-
-
-
- ريال
1398/12/04
10:20:00
آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
1,200 تن
1,200
1,200
هر كيلوگرم 51,873 ریال
62.248 میلیارد ريال
1398/12/04
10:20:00
حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
600 مترمكعب
-
-
-
- ريال
1398/12/04
10:30:00
حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي
800,000 ليتر
-
-
-
- ريال
1398/12/04
10:30:00
بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
800,000 ليتر
-
-
-
- ريال
1398/12/04
10:40:00
نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
800 تن
-
-
-
- ريال
1398/12/04
10:50:00
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ داخلی
20,000 تن
-
-
-
- ريال
1398/12/04
11:00:00
ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
600,000 ليتر
-
-
-
- ريال
1398/12/04
11:10:00
ميعانات گازي پالايش گاز ايلام در رينگ داخلي
5,016 تن
23,254
5,016
هر تن 45.766 میلیون ریال
229.561 میلیارد ريال
1398/12/04
11:10:00
نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی
2,000 تن
-
-
-
- ريال
1398/12/04
11:15:00
حلال 402 پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی
3 میلیون ليتر
-
-
-
- ريال
1398/12/04
11:45:00
نرمال هگزان پالایش نفت شازند در رینگ داخلی
1,500 تن
1,500
1,500
هر كيلوگرم 100,000 ریال
150 میلیارد ريال
1398/12/04
11:50:00