تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
1.747 میلیارد
تعداد کل معاملات 1
ارزش معاملات مازاد
1.747 میلیارد
تعداد معاملات مازاد 1
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
نفتا پالايش نفت آبادان در رينگ بین الملل
20,000 تن
هر تن 416.9 دلار(سنا-مطابق مکانیسم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران مورخ 95/8/9 )
1397/10/30 13:00:00
نفت خام سبک شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل
1,000,000 بشکه نفت خام سبک
هر بشکه نفت خام سبک 52.42 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1397/11/01 14:30:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
تن 500
300
هر كيلوگرم 33,028 ریال
1397/10/29
11:30:00
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
حلال 503 پتروشیمی بیستون در رينگ داخلي
660,000
-
840,000
هر ليتر 38,399 ریال
25.08 میلیارد ريال
1397/10/24
10:15:00
حلال 502 پتروشیمی بیستون در رينگ داخلي
900,000
30,000
90,000
هر ليتر 41,592 ریال
38.223 میلیارد ريال
1397/10/24
11:00:00
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی
1,000
1,000
1,000
هر كيلوگرم 59,507 ریال
119.014 میلیارد ريال
1397/10/25
10:30:00
متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی
2,025
1,225
250
هر كيلوگرم 17,468 ریال
56.771 میلیارد ريال
1397/10/25
11:30:00
متانول پتروشیمی فن آوران در رینگ داخلی
48
24
1,416
هر كيلوگرم 17,468 ریال
1.258 میلیارد ريال
1397/10/25
13:30:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
500 تن
-
-
-
- ريال
1397/10/29
10:30:00
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
1,000 تن
-
-
-
- ريال
1397/10/29
11:00:00