اساسنامه

فصل اول: تعاریف

ماده 1 - کلیه اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این اساسنامه نیز کاربرد دارند. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند

1) قانون: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن.

2) قانون تجارت: قانون تجارت مصوب سال 1311 همراه با اصلاحیه سال 1347 و اصلاحات بعدی آن.

3) مقررات: : اعم است از مصوبات هیئت وزیران، شورا سازمان و نیز مصوبات سایر مراجع در حدود اختیارات تفویض شده به آنان تحت هر عنوان (از قبیل آیین‌نامه، دستورالعمل، رویه اجرایی و بخشنامه) در خصوص بازار اوراق بهادار، بورس انرژی و فعالان آن که توسط مراجع ذی‌صلاح و در چارچوب قانون جهت اجرا ابلاغ شده باشند.

4) عضو: شخصی است که تحت این عنوان مط