ليست اميدنامه ها

تابلو رينگ متقاضي پذيرش كالا

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
متقاضي پذيرش کالا رینگتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
پالایش نفت امام خمینی شازندگاز مایع رینگ داخلی و بین الملل1398/07/291398/09/05 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پالایش نفت تبریزگاز مایع رینگ داخلی و بین الملل1398/07/291398/09/05 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایرانرافینترینگ داخلی و بین الملل1398/07/291398/08/14 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
صرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایرانبرش سبکرینگ داخلی و بین الملل1398/07/291398/08/14 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایرانبرش سنگینرینگ داخلی و بین الملل1398/07/291398/08/14 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پالایش نفت کرمانشاهگاز مایع رینگ داخلی و بین الملل1398/07/291398/08/14 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پالایش نفت اصفهانگاز مایع رینگ داخلی و بین الملل1398/06/241398/07/28 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پالایش نفت اصفهانایزوفیدرینگ داخلی و بین الملل1398/04/311398/07/20 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
نفت ستاره خلیج فارسگاز بوتانرینگ داخلی و بین الملل1398/06/241398/07/09 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
هامون گستر نفت باخترهیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد BO114رینگ بین الملل1398/05/271398/07/03 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
12345...>>
تابلو دارايي پايه ناشر

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
دارايي پايه ناشرتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
میعانات گازیشرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان1398/05/141398/06/17 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خاموزارت امور اقتصادی و داریی 1398/05/141398/06/03 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
اوراق گواهی ظرفیت نیروگاه ماهشهر فاز سه و چهار1398/03/111398/02/21 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خام سبک وزارت امور اقتصادی و داریی 1397/12/111397/12/13 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقتولیدی آرین ماهتاب گستر1397/12/111397/12/13 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت کوره 380شرکت ملی نفت ایران1397/11/061397/11/27 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
اوراق گواهی ظرفیت نقدی برقنیروگاه ماهشهر شرکت تولید نیروی برق رامین اهواز1396/12/261397/07/14 دریافت فایل برق
برقتولیدی آرین ماهتاب گستر1396/12/261397/01/28 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقتولیدی آرین ماهتاب گستر1396/10/091396/11/28 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خام سبک وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران1396/10/161396/11/01 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
123


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
ناممدیرتاریخ درج   
صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپناشرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی1396/06/26 دریافت فایل اساسنامه دریافت فایل امیدنامه


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
مشخصاتامید نامه تاریخ درج
اطلاعاتی وجود ندارد