ليست اميدنامه ها

تابلو رينگ متقاضي پذيرش كالا

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
متقاضي پذيرش کالا رینگتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
تولید نیروی برق زاهدان- نیروگاه سیکل ترکیبی بمپوربرقرینگ داخلی و بین الملل1399/06/161399/07/02 دریافت فایل برق
تولید نیروی برق زاهدان- نیروگاه ايرانشهربرقرینگ داخلی و بین الملل1399/06/161399/07/02 دریافت فایل برق
تولید نیروی برق زاهدان- نیروگاه کنارکبرقرینگ داخلی و بین الملل1399/06/161399/07/02 دریافت فایل برق
تولید نیروی برق زاهدان- نیروگاه گازی زاهدانبرقرینگ داخلی و بین الملل1399/06/161399/07/02 دریافت فایل برق
تولید نیروی برق اصفهانبرقرینگ داخلی و بین الملل1399/06/161399/06/30 دریافت فایل برق
تولید نیروی برق شیروانبرقرینگ داخلی و بین الملل1399/06/161399/06/26 دریافت فایل برق
تولید نیروی برق بندرعباس- نیروگاه ایسینبرقرینگ داخلی و بین الملل1399/05/261399/06/22 دریافت فایل برق
تولید نیروی برق بندرعباس - نیروگاه بندر عباسبرقرینگ داخلی و بین الملل1399/05/261399/06/22 دریافت فایل برق
تولید نیروی برق تهران - نیروگاه بعثتبرقرینگ داخلی و بین الملل1399/05/261399/06/19 دریافت فایل برق
تولید نیروی برق تهران - نیروگاه ریبرقرینگ داخلی و بین الملل1399/05/261399/06/19 دریافت فایل برق
12345...>>
تابلو دارايي پايه ناشر

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
دارايي پايه ناشرتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
نفت خام سنگین صادراتیشرکت ملی نفت ایران1399/04/281399/05/21 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خام سنگین صادراتیشرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند1399/04/281399/05/12 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
میعانات گازیشرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان1399/04/281399/05/12 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خام سبک توسعه و مهندسی سروک آذر1398/09/191398/10/11 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقتولیدی آرین ماهتاب گستر1398/09/191398/10/11 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
میعانات گازیشرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان1398/05/141398/06/17 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خاموزارت امور اقتصادی و داریی 1398/05/141398/06/03 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خام سبک وزارت امور اقتصادی و داریی 1397/12/111397/12/13 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقتولیدی آرین ماهتاب گستر1397/12/111397/12/13 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت کوره 380شرکت ملی نفت ایران1397/11/061397/11/27 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
1234


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
ناممدیرتاریخ درج   
صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپناشرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی1396/06/26 دریافت فایل اساسنامه دریافت فایل امیدنامه


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
مشخصاتامید نامه تاریخ درج
اوراق گواهی ظرفیت شیروان نیروگاه شیروان دریافت فایل 1399/05/28
نیروگاه جهرم نیروگاه جهرم دریافت فایل 1398/12/26
اوراق گواهی ظرفیت نقدی نیروگاه گهران دریافت فایل 1398/09/23
اوراق گواهی ظرفیت نقدی نیروگاه افق ماهشهر واحد 3 و 4 دریافت فایل 1398/03/11
اوراق گواهی ظرفیت نقدی نیروگاه ماهشهر واحدهای 1 و 2 دریافت فایل 1397/07/14