ليست اميدنامه ها

تابلو رينگ متقاضي پذيرش كالا

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
متقاضي پذيرش کالا رینگتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
ستاره خلیج فارسنفتای میانیرینگ داخلی و بین الملل1398/05/091398/05/16 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
نفت ستاره خلیج فارسنفتای سنگین رینگ داخلی و بین الملل1398/05/091398/05/15 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت ملی گاز ایرانگاز مایع رینگ داخلی و بین الملل1398/04/231398/05/15 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پالایش نفت بندرعباسایزوپنتانرینگ داخلی و بین الملل1398/04/161398/05/06 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
متانول کاوهمتانولرینگ داخلی و بین الملل1398/03/011398/03/11 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پتروشیمی بیستونبرش سنگین حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی به جز بنزین و گازوییل رینگ داخلی و بین الملل1398/03/011398/03/11 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پتروشیمی پارسگاز مایعرینگ داخلی و بین الملل1398/02/211398/03/04 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پتروشیمی بیستونرافینیترینگ داخلی و بین الملل1398/02/211398/02/25 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
نفت ستاره خلیج فارسحلال 402رینگ داخلی و بین الملل1398/02/031398/02/17 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت هامون گستر نفت باخترهیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد ob112رینگ بین الملل1398/01/191398/02/02 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
12345...>>
تابلو دارايي پايه ناشر

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
دارايي پايه ناشرتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
نفت خاموزارت امور اقتصادی و داریی 1398/05/141398/05/15 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
اوراق گواهی ظرفیت نیروگاه ماهشهر فاز سه و چهار1398/03/111398/02/21 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خام سبک وزارت امور اقتصادی و داریی 1397/12/111397/12/13 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقتولیدی آرین ماهتاب گستر1397/12/111397/12/13 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت کوره 380شرکت ملی نفت ایران1397/11/061397/11/27 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
اوراق گواهی ظرفیت نقدی برقنیروگاه ماهشهر شرکت تولید نیروی برق رامین اهواز1396/12/261397/07/14 دریافت فایل برق
برقتولیدی آرین ماهتاب گستر1396/12/261397/01/28 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقتولیدی آرین ماهتاب گستر1396/10/091396/11/28 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خام سبک وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران1396/10/161396/11/01 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
گاز مایع پتروشیمی بندرامام1396/10/161396/10/30 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
123
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
ناممدیرتاریخ درج   
صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپناشرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی1396/06/26 دریافت فایل اساسنامه دریافت فایل امیدنامه