ليست اميدنامه ها

تابلو رينگ متقاضي پذيرش كالا

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
متقاضي پذيرش کالا رینگتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
پالایش نفت اصفهانگاز مایع رینگ داخلی و بین الملل1398/06/241398/07/28 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پالایش نفت اصفهانایزوفیدرینگ داخلی و بین الملل1398/04/311398/07/20 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
نفت ستاره خلیج فارسگاز بوتانرینگ داخلی و بین الملل1398/06/241398/07/09 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
هامون گستر نفت باخترهیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد BO114رینگ بین الملل1398/05/271398/07/03 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
هامون گستر نفت باخترهیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد BO115رینگ بین الملل1398/05/271398/07/03 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
نفت ستاره خلیج فارسنفت سفیدرینگ داخلی و بین الملل1398/05/271398/06/27 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پتروشیمی بندراماممتیل ترشری بوتیل اتر رینگ داخلی و بین الملل1398/05/141398/06/24 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پتروشیمی بیستونبرش هیدروکربن حاصل از ضایعات پتروشیمی عاری از هرگونه فراورده یارانه ایرینگ داخلی و بین الملل1398/05/271398/06/13 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پتروشیمی بوشهرگاز مایع رینگ داخلی و بین الملل1398/05/091398/06/13 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پتروشیمی بوشهرپنتان پلاسرینگ داخلی و بین الملل1398/05/091398/06/13 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
12345...>>
تابلو دارايي پايه ناشر

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
دارايي پايه ناشرتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
میعانات گازیشرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان1398/05/141398/06/17 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خاموزارت امور اقتصادی و داریی 1398/05/141398/06/03 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
اوراق گواهی ظرفیت نیروگاه ماهشهر فاز سه و چهار1398/03/111398/02/21 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خام سبک وزارت امور اقتصادی و داریی 1397/12/111397/12/13 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقتولیدی آرین ماهتاب گستر1397/12/111397/12/13 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت کوره 380شرکت ملی نفت ایران1397/11/061397/11/27 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
اوراق گواهی ظرفیت نقدی برقنیروگاه ماهشهر شرکت تولید نیروی برق رامین اهواز1396/12/261397/07/14 دریافت فایل برق
برقتولیدی آرین ماهتاب گستر1396/12/261397/01/28 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقتولیدی آرین ماهتاب گستر1396/10/091396/11/28 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خام سبک وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران1396/10/161396/11/01 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
123


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
ناممدیرتاریخ درج   
صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپناشرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی1396/06/26 دریافت فایل اساسنامه دریافت فایل امیدنامه


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
مشخصاتامید نامه تاریخ درج
اطلاعاتی وجود ندارد