PSB is being developed by Pooya Paridel.
فرآیند پذیرش در بورس انرژی

خلاصه فرآیند پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در شرکت بورس انرژی  بر اساس دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی، مصوب مورخ 29/07/1391 هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار

لازم به تذکر است که این فایل حاوی خلاصه ای از فرآیند پذیرش در بورس انرژی بوده و کارکرد اطلاع رسانی دارد، بدیهی است که مرجع استناد قانونی مفاد  " دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی، مصوب مورخ 29/07/1391 هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد".


خلاصه فرآیند پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در شرکت بورس انرژی