PSB is being developed by Pooya Paridel.
بیانه ثبت موضوع ماده 22 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
بیانه ثبت موضوع ماده 22 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
آیین نامه ها
مصوبات هیات مدیره شرکت بورس انرژی در خصوص معاملات
ضوابط تعریف نمادهای معاملاتی
مصوبه هیات مدیره شرکت بورس انرژی در ارتباط با کارمزد معاملات کالاها و قراردادهای سلف موازی استاندارد پذیرفته شده در بورس انرژی
مصوبات جلسات مورخ 91/12/13 و 91/11/29 هیات مدیره شرکت بورس انرژی
مصوبات جلسات مورخ 91/12/27 و 92/1/18 هیات مدیره شرکت بورس انرژی
مصوبات جلسه مورخ 92/02/22 هیات مدیره شرکت بورس انرژی
مصوبات جلسه مورخ 92/04/02 هیات مدیره شرکت بورس انرژی
مصوبات جلسه مورخ 92/04/30 هیات مدیره شرکت بورس انرژی در ارتباط با معاملات کالاهای مشابه
مصوبه هیات مدیره شرکت بورس انرژی در ارتباط با پیش پرداخت معاملات در رینگ بین الملل
مصوبات جلسه مورخ 93/7/6 هیات مدیره شرکت بورس انرژی در ارتباط با تغییر ساعت معاملات در رینگ بین الملل بازار فیزیکی
مصوبات جلسه مورخ 21/7/92 هیات مدیره شرکت بورس انرژی-معاملات کد عام شرکت های تولید و توزیع نیروی برق
مصوبه هیأت مدیره بورس انرژی درارتباط باایجاد فرصت زمانی پس ازپایان جلسه معاملاتی به منظور ورود،حذف وویرایش سفارشات
مصوبه هیأت مدیره بورس انرژی در ارتباط با نحوه فعالیت شرکتهای خرده فروشی برق در بورس انرژی
اطلاعیه تغییر ساعات معاملات بازار فیزیکی بورس انرژی ایران
اطلاعیه مهم درخصوص واحد پولی معاملات در رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران
مصوبه هیات مدیره بورس انرژی ایران در خصوص تغییر مبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز در رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران
مصوبه هیأت مدیره بورس انرژی ایران در خصوص امکان ارائه ضمانتنامه بانکی به عنوان پیش پرداخت در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران
اطلاعیه مصوبات هیئت مدیره بورس انرژی ایران درخصوص مفاد مندرج در مواد 40، 41 و 43 دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی برکالا در بورس انرژی