اطلاعیه های انبار

عنوان توضیحات تاریخ دریافت
اطلاعیه در خصوص شرایط تحویل دارایی پایه فیزیکی گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازیاطلاعیه در خصوص شرایط تحویل دارایی پایه فیزیکی گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی1402/03/23 دریافت فایل
اطلاعیه در خصوص شرایط خرید گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی از طریق شرکت های سبدگردان اطلاعیه در خصوص شرایط خرید گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی از طریق شرکت های سبدگردان 1402/03/21 دریافت فایل
اطلاعیه در خصوص شرایط خرید اشخاص حقیقی در معاملات گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازیاطلاعیه در خصوص شرایط خرید اشخاص حقیقی در معاملات گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی1402/03/21 دریافت فایل
اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی شرکت تأمین سرمایه امین در نماد "نفتگ0412پ1د" 1402/03/03 دریافت فایل
اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی شرکت تأمین سرمایه امین در نماد "میعا0412پ1د" 1402/03/03 دریافت فایل
اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در نماد "نفتگ0412پ1د" 1402/03/03 دریافت فایل
اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در نماد "میعا0412پ1د" 1402/03/03 دریافت فایل
اطلاعیه معاملاتی گواهی سپرده میعانات گازی در رینگ بین المللاطلاعیه معاملاتی گواهی سپرده میعانات گازی در رینگ بین الملل1401/12/16 دریافت فایل
اطلاعیه معاملاتی گواهی سپرده نفت خام سنگین در رینگ بین المللاطلاعیه معاملاتی گواهی سپرده نفت خام سنگین در رینگ بین الملل 1401/12/16 دریافت فایل
اطلاعیه گشایش نمادگواهی سپرده میعانات گازی در رینگ بین المللاطلاعیه گشایش نمادگواهی سپرده میعانات گازی در رینگ بین الملل1401/12/16 دریافت فایل
اطلاعیه گشایش نمادگواهی سپرده نفت خام سنگین در رینگ بین المللاطلاعیه گشایش نمادگواهی سپرده نفت خام سنگین در رینگ بین الملل1401/12/16 دریافت فایل
اطلاعیه گشایش انبار خارک جهت گواهی سپرده نفت خام سنگین در رینگ بین المللاطلاعیه گشایش انبار خارک جهت گواهی سپرده نفت خام سنگین در رینگ بین الملل1401/12/06 دریافت فایل
اطلاعیه گشایش انبار پارس جنوبی جهت گواهی سپرده میعانات گازی در رینگ بین المللاطلاعیه گشایش انبار پارس جنوبی جهت گواهی سپرده میعانات گازی در رینگ بین الملل 1401/12/06 دریافت فایل
اطلاعیه پذیرش انبار خارک شرکت ملی نفت ایران اطلاعیه پذیرش انبار خارک شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی ایران به انضمام پیوست .1401/11/19 دریافت فایل
اطلاعیه پذیرش انبار پارس جنوبی شرکت ملی نفت ایران اطلاعیه پذیرش انبار پارس جنوبی شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی ایران به انضمام پیوست 1401/11/19 دریافت فایل