لیست کارگزاران

شرکتمدیر عامل آدرس تلفن وب سایت
آبانمصطفی حقیقی مهمانداری 85510 https://aban.net
آپادانامحمدکاظم مهدوی 02188561543 https://apadanabroker.com
آتی ساز بازارحسین مساح بوانی 88961510-88961505 https://atisazbroker.com
اردیبهشت ایرانیانعبداله رجبی خانقاه 82446 و 82467701 https://oibourse.ir
آرمان تدبیر نقش جهانمحمد جعفری نوش آبادی 88720005 https://armanbroker.ir/
آرمون بورس صادق قاسمی 84708122 https://www.armoonbourse.com
اعتبار تابانسیدعلی رئیس زاده 02191020202 http://www.etebartaban.ir
آفتاب درخشان خاورمیانهنادر اسدی نهاری 88497582-6 https://mesbroker.com
اقتصاد بیدارسیدرضا اعجازی 42029000 https://ebidar.com
آگاهمحمدرضا سرافراز یزدی 82154000 https://agah.com
امین آویدغلامرضا گل گر 09123882898- 42366124 https://aminavid.com
امین سهممعین شفیعی 02188645344 https://aminsahm.com/
اندیشه و بینش پیشروعلیرضا حسین پور 58117000 https://pishrobroker.ir/
ایساتیس پویاسید علی اصغر خبیری 66747767-8 http://www.ipb.ir
ایمن بورسحسین احمدی 66740877 http://imen-bourse.ir/
آینده نگر خوارزمیحسن قاسمی 61914101 http://kharazmibroker.com/
بانک اقتصاد نوینارسلان محتشم امیری 0212188566101 https://www.enovinbourse.ir/
بانک انصارامین آذریان 86081247-86082146 https://ansarbankbroker.ir/
بانک آیندهحسین خزلی 42764000-4232 https://www.babc.ir/
بانک پاسارگاد سید محمد رضا امامی 88101723 http://www.pasargadbroker.com
بانک تجارت حسین مقدم 88720296-24853304-24853400 https://tejaratbankbrk.ir
بانک خاورمیانهحمید رضا مهدوی 86080919 http://www.mebbco.com
بانک دیمصطفی بختیاری 88932494 https://daybroker.ir/
بانک رفاه کارگرانعباس کشوری 88373220 https://refahbroker.ir/
بانک سامانحمیدرضا مهرآور 66177436 https://samanbourse.com
بانک سپهاردشیر مردان پور پینوندی 88726057 https://sepahbroker.ir
بانک صادرات ایرانسید هادی ابطحی 42359 http://saderatbourse.com
بانک صنعت و معدنرامین ملماسی 88511535 http://www.smbroker.ir
بانک کارآفرینعلیرضا فهیمی 22655911 www.karafarinbk.ir
بانک کشاورزیحیدر سلیتی 0218658 https://www.bkisecurities.com/
بانک مسکنعلی مولائی ساری قیه 75439000 https://maskanbrokerage.ir
بانک ملتمحمد مشاری 42116000 https://www.mellatbroker.ir
بانک ملی ایران محمد ثریانژاد 84359422-84359402 http://www.bmibourse.com
باهنرمحمدرضا قنبری 58621 http://bahonarbrokerage.com
بهمنترنم زهرا رضایی 83326 https://www.bahmanbroker.ir/
بورس ابرازعلی محمودی 88724124 https://www.ebrazbourse.com
بورس بهگزینمحمد مفید چپردار 42846000 https://www.behgozinbroker.com
بورس بیمه ایرانمیلاد قاسمی 8948 https://www.bimeiranbroker.ir/
بورسیراناکبر حامدی میخوش 88832860 https://www.boursiran.ir
پارس ایده بنیانژاک نصیری 88497596 http://pi.rhbroker.com
پارسیانمجتبی حسنپور 87148-(داخلی 127-122) http://www.parsianbroker.com
پویانمحمدعلی شریفی نیا 02191005777 www.pouyanbroker.ir
پیشگامان بهپرورعاطفه حقیقی نیا 66475520-66475583 https://ebehparvar.ir/
تأمین سرمایه تمدناحمد کوچکی 88306005 http://www.edbibroker.ir
تامین سرمایه نوینعباس دهقان مدیسه 86791000 http://www.novinib.com
تدبیرگر سرمایهسیدعلی هاشمی 88756238 http://www.tadbirgar.com
تدبیرگران فردا امین غزالی 82428 https://tadbirgaranfarda.ir/
توازن بازارهنریک وسکانیانس اعقان 88627169 http://tavazonex.com
تواناحمیدرضا طریقی 42906 https://tavana.net
توسعه سرمایه دنیاحسنعلی بشارت احسانی 42094000 http://www.tsd-broker.com
توسعه سهندکیارش هومن 021-74619 https://sahandbroker.com/
توسعه فردا بهمن سیدزارع 88215904 https://fardabroker.ir
حافظمحمدصادق احمدیان طاهری 88729810-18 http://www.hafezbourse.com
خبرگان سهامناصر آقاجانی 88787384-88781432 http://www.khobregan.com
دارامصطفی قاسمی 66744260 http://darabroker.com/
دانایاناحمد کاظمی 91074000 https://www.danayan.broker
دنیای خبرهسید مهدی سید مطهری 66741779 http://www.dkhobreh.com
دنیای نوین محمدباقر پیشوا 02142649 https://donyayenovin.com
راهبرد سرمایه گذاری ایران سهامحمید علیخانی 88645173-80 http://www.erahbord.com
راهنمای سرمایه گذارانشاهرخ بدیعی 88851096 https://rahnama.irbroker.com
راهینحسین عادل زاده 92000030 http://www.rahinbrokerage.ir
رضویمحمد حسن حبیبی 91075050 http://www.rbc.ir
ساو آفرینمهدی خیره دست 88690093 https://www.savbroker.ir/index
سپهر باستانسعید جمالی 88801979 https://www.sepehrebastan.com/
ستاره جنوبامیرحسین فرجادمنش 42408000 http://www.sjbourse.com
سرمایه گذاری ملی ایرانسید محمود یاسینی اردکانی 42353000 https://nibi.ir/
سرمایه و دانش امیرعلی مستخدمین حسینی 021-42548-779 https://www.sdbroker.ir/
سهام بارزنرگس افشار 02188762517 info@ebarez.com
سهام گستران شرقمهدی زینلی راد 02188370733 https://sahamgostaran.com
سهم آشناناصر کشاورز 22148223-22148762 https://www.abco.ir/
سی ولکس محمودرضا الهی فرد 71029 http://seavolex.com/intro.html
سینامهدی اسکندری 88924977-80 https://sinabroker.ir
شهرمحمد گودرزی 88227158-88226143-09124961078 http://www.shahrb.ir
صبا تامینمحمد حسین حبیبی 42115000 https://sababroker.ir/
صبا جهاد علیرضا مرادی 42906 http://www.sjb.co.ir
فارابیمونا السادات کابلی 88106101 http://www.irfarabi.com
فیروزه آسیاجواد حسنی نویسی 88106106 https://firouzehasia.ir/
کارآمدامین سهل البیع 91007287 https://karamadbrokerage.com/
کاریزمامحمد عابد 021-45466000 https://charisma.ir
کالای خاور میانهمحمدحسن کمال آبادی 87168 http://www.mecbroker.com
گنجینه سپهر پارت عباس سلطانی دعوی 02143000001 info@iganjineh.ir
مبین سرمایه محمدعلی محمدی 88382904-7 http://www.mobinsb.com
مفید هادی مهری 8700 https://www.emofid.com/
ملل پویاایوب باقرتبار 42584201 https://melalsecurities.ir
مهرآفرینعلی بهشتی روی 83570500 https://mehrbroker.com
مهراقتصادایرانیانهدایت ابراهیمی فرد 42919450 www.meibourse.com
نگاه نوینمهدی میرشاه محمد 88903445 https://negahbourse.ir/
نماد شاهدانعلی جمالی 88920126 https://shahedanbroker.com
نهایت نگرسید وحید وحیدی 84450 http://www.nahayatnegar.com
نواندیشان بازار سرمایهمحسن عینی 82450 http://www.noandishan.ir
هامرزمهدی نجفی 02152953201 https://hbc.ir/
هوشمند رابینحسن رضائی پور 41627000 https://rabinbroker.ir/