تابلوی معاملات بازار آتی

ارزش کل معاملات
تعداد کل معاملات
نماد موقعیت های باز اولین قیمت پایین ترین قیمت بالاترین قیمت /اخرین قیمت قسمت تسویه روز قبل قسمت تسویه لحظه ای حجم معامله ارزش
آتي متانول -1401/03/17 0
آتي متانول -1401/04/17 100 942000 942000 942000 942000 943000 942000 200 803.216275787975
آتي متانول -1401/05/17 100 937500 937500 937500 937500 938000 937500 200 799.379255362236
نفتای سبک
نماد موقعیت های باز اولین قیمت پایین ترین قیمت بالاترین قیمت /اخرین قیمت قسمت تسویه روز قبل قسمت تسویه لحظه ای حجم معامله ارزش
آتي نفتاي سبك-1401/03/17 0
آتي نفتاي سبك-1401/04/17 0 2399000 2399000 2399000 2399000 2400000 2399000 200 2045.5582225216
آتي نفتاي سبك-1401/05/17 0 2398000 2398000 2398000 2398000 2399000 2398000 200 2044.70555131588