آمار معاملات قراردادهای سلف موازی استاندارد برق
حجم بار پایه ارزش بار پایه تعداد بار پایه کیلووات ساعت بار پایه حجم کم باری ارزش کم باری تعداد کم باری کیلووات ساعت کم باری حجم میان باری ارزش میان باری تعداد میان باری کیلووات ساعت میان باری حجم پر باری ارزش پر باری تعداد پر باری کیلووات ساعت پر باری
1401/03/04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1401/03/04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1401/03/04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1401/03/04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1401/03/04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1401/03/04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1401/03/04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1401/03/04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1401/03/04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1401/03/04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1401/03/04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1401/03/04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1401/03/04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1401/03/04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1401/03/04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12345...>>
تاريخ نماد معاملاتی نام قرارداد قيمت آغازين آخرین قیمت کمترین قيمت بیشترین قيمت قیمت پایانی تعداد معاملات (قرارداد)حجم معاملات اندازه قرارداد کیلو وات ساعت (ریال)ارزش معاملات
1401/03/04 DAP00PFBEXD010309 بارپايه روزانه 14010309
-
650
-
-
650
-
-
24 -
-
1401/03/04 DPI00PFBEXD010309 بارپايه روزانه 14010309
-
560
-
-
560
-
-
24 -
-
1401/03/04 DAP00PFLEXD010309 كم باري روزانه 14010309
-
287
-
-
287
-
-
6 -
-
1401/03/04 DPI00PFLEXD010309 كم باري روزانه 14010309
-
385
-
-
385
-
-
6 -
-
1401/03/04 DAP00PFMEXD010309 ميان باري روزانه 14010309
-
300
-
-
300
-
-
13 -
-
1401/03/04 DPI00PFMEXD010309 ميان باري روزانه 14010309
-
385
-
-
385
-
-
13 -
-
1401/03/04 DAP00PFPEXD010309 بارپيك روزانه 14010309
-
353
-
-
353
-
-
5 -
-
1401/03/04 DPI00PFPEXD010309 بارپيك روزانه 14010309
-
385
-
-
385
-
-
5 -
-
1401/03/04 DAP00PFBEXD010310 بارپايه روزانه 14010310
-
570
-
-
570
-
-
24 -
-
1401/03/04 DPI00PFBEXD010310 بارپايه روزانه 14010310
-
560
-
-
560
-
-
24 -
-
1401/03/04 DAP00PFLEXD010310 كم باري روزانه 14010310
-
222
-
-
222
-
-
6 -
-
1401/03/04 DPI00PFLEXD010310 كم باري روزانه 14010310
-
385
-
-
385
-
-
6 -
-
1401/03/04 DAP00PFMEXD010310 ميان باري روزانه 14010310
-
272
-
-
272
-
-
13 -
-
1401/03/04 DPI00PFMEXD010310 ميان باري روزانه 14010310
-
385
-
-
385
-
-
13 -
-
1401/03/04 DAP00PFPEXD010310 بارپيك روزانه 14010310
-
355
-
-
355
-
-
5 -
-
12345...>>
تاریخ حجم بار پایه ارزش بار پایه تعداد بار پایه کیلووات بار پایه حجم کم باری ارزش کم باری تعداد کم باری کیلووات ساعت کم باری حجم میان باری ارزش میان باری تعداد میان باری کیلووات ساعت میان باری حجم پر باری ارزش پر باری تعداد پر باری کیلووات ساعت پر باری
اطلاعاتی وجود ندارد

تاريخ نماد معاملاتی نام قرارداد قيمت آغازين آخرین قیمت کمترین قيمت بیشترین قيمت قیمت پایانی تعداد معاملات (قرارداد)حجم معاملات اندازه قرارداد کیلو وات ساعت (ریال)ارزش معاملات
اطلاعاتی وجود ندارد