آمار معاملات قراردادهای سلف موازی استاندارد برق
تاریخ حجم بار پایه ارزش بار پایه تعداد بار پایه کیلووات ساعت بار پایه حجم کم باری ارزش کم باری تعداد کم باری کیلووات ساعت کم باری حجم میان باری ارزش میان باری تعداد میان باری کیلووات ساعت میان باری حجم پر باری ارزش پر باری تعداد پر باری کیلووات ساعت پر باری
1402/05/18
0
0
0
0
140,000
806.4 میلیون
10
840,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/05/18
0
0
0
0
0
0
0
0
31,000
403 میلیون
10
403,000
0
0
0
0
1402/04/28
60,000
1.426 میلیارد
6
1.44 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/04/17
0
0
0
0
45,000
256.5 میلیون
3
270,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/04/10
0
0
0
0
20,130
112.325 میلیون
3
120,780
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/04/10
0
0
0
0
0
0
0
0
5,490
69.229 میلیون
3
71,370
0
0
0
0
1402/04/07
0
0
0
0
0
0
0
0
1,060
13.367 میلیون
1
13,780
0
0
0
0
1402/03/24
0
0
0
0
60,000
331.2 میلیون
4
360,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/03/23
0
0
0
0
15,000
82.8 میلیون
1
90,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/03/01
53,200
1.213 میلیارد
4
1.277 میلیون
24,000
126.72 میلیون
2
144,000
24,000
287.04 میلیون
2
312,000
0
0
0
0
1402/02/30
159,600
3.639 میلیارد
12
3.83 میلیون
72,000
380.16 میلیون
6
432,000
72,000
861.12 میلیون
6
936,000
0
0
0
0
1401/12/16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34,500
84.18 میلیون
3
138,000
1401/10/24
0
0
0
0
14,000
71.82 میلیون
2
126,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1401/10/12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,500
45.85 میلیون
1
70,000
1401/09/08
0
0
0
0
0
0
0
0
14,250
97.185 میلیون
5
156,750
0
0
0
0
12345...>>
حجم بار پایه ارزش بار پایه تعداد بار پایه کیلووات ساعت بار پایه حجم کم باری ارزش کم باری تعداد کم باری کیلووات ساعت کم باری حجم میان باری ارزش میان باری تعداد میان باری کیلووات ساعت میان باری حجم پر باری ارزش پر باری تعداد پر باری کیلووات ساعت پر باری
1402/07/04
24,000
3.568 میلیارد
2
4.032 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/06/28
12,000
1.808 میلیارد
1
2.016 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/06/21
13,500
2.121 میلیارد
2
2.268 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/06/14
12,000
1.905 میلیارد
1
2.016 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/06/07
12,000
1.935 میلیارد
1
2.016 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/05/31
11,000
1.811 میلیارد
1
1.848 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/05/24
4,170
693.554 میلیون
1
700,560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/05/17
14,240
2.464 میلیارد
3
2.392 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/05/10
10,000
1.663 میلیارد
1
1.68 میلیون
11,500
463.68 میلیون
1
483,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/05/03
7,801
1.564 میلیارد
2
1.311 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/04/27
14,170
2.385 میلیارد
2
2.381 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/04/20
14,170
2.364 میلیارد
2
2.381 میلیون
17,000
685.44 میلیون
1
714,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/04/13
9,000
1.482 میلیارد
1
1.512 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/04/10
0
0
0
0
13,420
524.185 میلیون
2
563,640
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/04/10
0
0
0
0
0
0
0
0
3,660
323.068 میلیون
2
333,060
0
0
0
0
12345...>>
تاریخ حجم بار پایه ارزش بار پایه تعداد بار پایه کیلووات ساعت بار پایه حجم کم باری ارزش کم باری تعداد کم باری کیلووات ساعت کم باری حجم میان باری ارزش میان باری تعداد میان باری کیلووات ساعت میان باری حجم پر باری ارزش پر باری تعداد پر باری کیلووات ساعت پر باری
1402/06/28
32,543
43.813 میلیارد
44
23.431 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/06/27
22,863
41.941 میلیارد
43
16.461 میلیون
25,000
5.738 میلیارد
1
6.75 میلیون
15,000
4.455 میلیارد
1
4.95 میلیون
0
0
0
0
1402/06/26
2,175
6.176 میلیارد
10
1.566 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/06/22
87,620
69.672 میلیارد
20
63.086 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/06/21
1,042
5.18 میلیارد
10
750,240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/06/20
230
3.276 میلیارد
2
165,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/06/19
120
1.642 میلیارد
1
86,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/06/18
100
1.152 میلیارد
1
72,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/06/13
10
165.6 میلیون
1
7,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/06/12
4
67.68 میلیون
1
2,880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/05/28
39,363
59.928 میلیارد
41
29.322 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/05/25
25,298
27.519 میلیارد
35
18.846 میلیون
30,000
5.385 میلیارد
1
5.58 میلیون
5,000
1.965 میلیارد
1
2.015 میلیون
0
0
0
0
1402/05/24
255
4.174 میلیارد
2
189,720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/05/23
801
14.005 میلیارد
7
595,944
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/05/22
5,384
102.517 میلیارد
7
4.006 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12345...>>
تاریخ حجم بار پایه ارزش بار پایه تعداد بار پایه کیلووات ساعت بار پایه حجم کم باری ارزش کم باری تعداد کم باری کیلووات ساعت کم باری حجم میان باری ارزش میان باری تعداد میان باری کیلووات ساعت میان باری حجم پر باری ارزش پر باری تعداد پر باری کیلووات ساعت پر باری
اطلاعاتی وجود ندارد