ارتباط با مديران اجرايي

نام نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی تماس
علینقویمدیر عامل 88540001
مبینابنی اسدیمعاونت اجراییm.baniasadi@irenex.ir42274-110
حسینحسنقلی پورمعاونت توسعه بازارh.hasangholipour@irenex.ir42274-350
محمودکریمیمدیر اداره نظارت، بازرسی و امور اعضاءm.karimi@irenex.ir42274-320
محمداحمدیمدیر اداره عملیات بازار فیزیکیm.ahmadi@irenex.ir42274-220
ولی الله آینه نگینیمدیر اداره عملیات بازار برقv.negini@irenex.ir42274-240
  امور سهام 88731271