اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
گاز مایع پالایش نفت لاوان در رینگ بین الملل(عرضه توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) تن 2,000 1,000 کشف پريميومبانک سامان1400/05/0514:50:00 -
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 5,000 - نقديتوسعه سرمايه دنيا1400/05/0514:50:00 -
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 5,000 - نقديبورس بيمه ايران1400/05/0514:40:00 -
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 5,000 - نقدينگاه نوین1400/05/0514:30:00 -
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 5,000 - نقديتأمين سرمايه نوين1400/05/0514:20:00 -
گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل تن 5,000 - کشف پريميومسرمايه گذاري ملي ايران1400/05/0514:20:00 -
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 5,000 - نقدياقتصاد بیدار1400/05/0514:10:00 -
گاز مایع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 5,000 - کشف پريميومبانک آینده1400/05/0514:00:00 -
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 5,000 - نقديآراد ايرانيان1400/05/0514:00:00 -
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 5,000 - نقديسپهر باستان1400/05/0513:50:00 -
حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رينگ بين الملل تن 5,000 - نقديبانک مسکن1400/05/0512:40:00 -
نفتای سبک پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل تن 1,000 - نقديمفيد1400/05/0512:30:00 -
هیدروکربن سبک حاصل از برش دوم میعانات گازی پارس جنوبی با کد 351380153 شرکت پتروپالایش نیک یزد در رینگ بین الملل تن 200 - نقديتأمين سرمايه نوين1400/05/0413:50:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا - دوجانبه کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 20,000 - نقديآگاه1400/05/0411:45:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا - دوجانبه کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 10,000 - نقديآگاه1400/05/0411:40:00 -
12