اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
نفتای کامل پالايش نفت لاوان در رينگ بين الملل تن 32,000 - کشف پريميومبانک رفاه کارگران1401/03/0914:00:00 -
گاز بوتان شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رينگ بين الملل تن 6,000 - نقديمفيد1401/03/0814:15:00 -
فول رنج نفتا شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل تن 175,000 - کشف پريميومخبرگان سهام1401/03/0814:00:00 -
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل تن 120,000 - کشف پريميومصبا تامين1401/03/0813:45:00 -
هیدروکربن حاصل از برش اول میعانات گازی پارس جنوبی با کد شناسایی 762470158 شرکت پالایش نفت آفتاب در رینگ بین الملل تن 2,000 - کشف پريميومتوانا1401/03/0712:15:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 15,000 - نقديحافظ1401/03/0711:10:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 10,000 - نقديحافظ1401/03/0711:05:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا - دوجانبه کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 10,000 - نقديحافظ1401/03/0711:00:00 -
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي ليتر 1.2 میلیون 600,000 نقديآرمون بورس1401/03/0710:15:00 -
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي تن 600 - نقديآرمون بورس1401/03/0710:10:00 -
حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی مترمكعب 600 - نقديآرمون بورس1401/03/0710:05:00 -
آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی تن 400 - نقديآرمون بورس1401/03/0710:00:00 -