آمار معاملات
از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
تار یخ نماد بازار هدف نام کالا تولید کننده نام كارگزار ارزش ریالی کل حجم معامله شده واحد عرضه حجم تقاضا متوسط قیمت تقاضا بیشترین قیمت معامله کمترین قیمت معامله متوسط قیمت معامله تعداد دفعات معامله قیمت پایه واحد قیمت نوع قرارداد حجم عرضه حداکثر افزایش حجم عرضه زمان انجام معامله تابلو
1400/03/30 DSTESCABEX0000329 داخلي حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی شرکت پالایش نفت اصفهان مفيد
4.753 میلیارد
48,000
ليتر
48,000
99,027
99,027
99,027
99,027
2
99,027
ریال نقد
-
-
عرضه مازاد تابلو ساير حامل هاي انرژي
1400/03/30 DCOPTCABEX0000402 داخلي زغال سنگ شرکت زغال سنگ پروده طبس در رینگ داخلی شرکت زغال سنگ پروده طبس صبا تامين
34.379 میلیارد
1,000
تن
1,000
34,379
34,379
34,379
34,379
1
34,379
ریال نقد
4,000
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
1400/03/30 DISESCABEX0000402 داخلي آيزوفيد پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلی شركت پالايش نفت اصفهان خبرگان سهام
477.525 میلیارد
5,000
تن
5,000
95,505
95,505
95,505
95,505
1
95,505
ریال نقد
5,000
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
1400/03/30 DNHSZCABEX0000402 داخلي نرمال هگزان پالایش نفت شازند در رینگ داخلی شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند بانک رفاه کارگران
94.3 میلیارد
500
تن
1,500
156,200
188,600
188,600
188,600
2
188,600
ریال نقد
2,000
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
1400/03/30 DNPTHCRBEX0000402 داخلي نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی.عمده شرکت پالایش نفت تهران بانک تجارت
899.25 میلیارد
10,000
تن
10,000
89,925
89,925
89,925
89,925
1
89,925
ریال نسیه
30,000
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
1400/03/30 DEXEXCABEX0000402 داخلي اکستراکت نفت سپاهان در رینگ داخلی شرکت نفت سپاهان خبرگان سهام
36.432 میلیارد
506
تن
506
72,000
72,000
72,000
72,000
1
72,000
ریال نقد
1,012
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
1400/03/30 DTTKSCRBEX0000402 داخلي ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی شرکت پالایش نفت کرمانشاه مفيد
-
-
تن
-
-
0
0
0
69,700
ریال نسیه
15,000
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژيتار یخ نماد بازار هدف نام کالا تولید کننده نام كارگزار ارزش ریالی کل حجم معامله شده واحد عرضه حجم تقاضا متوسط قیمت تقاضا بیشترین قیمت معامله کمترین قیمت معامله متوسط قیمت معامله تعداد دفعات معامله قیمت پایه واحد قیمت نوع قرارداد حجم عرضه حداکثر افزایش حجم عرضه زمان انجام معامله تابلو
اطلاعاتی وجود ندارد