لیســت انبــارهای پــذیرش شــده

نام انبارنام محصولنمادکد انباراطلاعات تماسانباردارزمان حراج معاملاتنحوه انجامروزهای معاملاتی اطلاعیه گشایش انبار/نماد موجودی انبار
انبار نفتی خارکانواع نفت خام -1پایانه نفتی خارک شماره تماس: 33825722-077شرکت ملی نفت ایران -پیوستهدوشنبه الی چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار/نماد -
انبار میعانات گازی پارس جنوبی میعانات گازی-1بوشهر- منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه شماره تماس: 31374404-077شرکت ملی نفت ایران -پیوستهدوشنبه الی چهارشنبه اطلاعیه گشایش انبار/نماد -